എബിൻ ജോസഫ്

എബിൻ ജോസഫ്

സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചങ്ങനാശേരിയിൽ അവസാന വർഷം വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥി. ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗ്, വീഡിയോ എഡി്റിംഗ്, സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് & ടെക്ക് ജേണലിസം എന്നി മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നു.