ലേഖകർ

Bestin Jacob Digital Malayali

സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചങ്ങനാശേരിയിൽ നിന്നും മൾട്ടിമീഡിയ ബിരുദത്തിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മാർകറ്ററായി വർക്ക് ചെയുന്നു.

Joseph

മൾട്ടിമീഡിയയിൽ ബിരുദം നേടിയതിനു ശേഷം ഫ്രീലാൻസ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. പോസ്റ്റർ ഡിസൈനാണ് പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ, പരിഭാഷയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

Digital Malayali