ലേഖകർ

Bestin Jacob 1 ലേഖകർ

സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചങ്ങനാശേരിയിൽ നിന്നും മൾട്ടിമീഡിയ ബിരുദത്തിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മാർകറ്ററായി വർക്ക് ചെയുന്നു.

Joseph

മൾട്ടിമീഡിയയിൽ ബിരുദം നേടിയതിനു ശേഷം ഫ്രീലാൻസ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. പോസ്റ്റർ ഡിസൈനാണ് പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ, പരിഭാഷയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

83218bd5 f3c1 44ba 93c7 93d4d0d94e4e ലേഖകർ

സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചങ്ങനാശേരിയിൽ അവസാന വർഷം വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥി. ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗ്, വീഡിയോ എഡി്റിംഗ്, സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് & ടെക്ക് ജേണലിസം എന്നി മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നു.