എല്ലാ ലോക്കൽ ബിസിനെസ്സുകളും ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയണോ ?

എല്ലാ ലോക്കൽ ബിസിനെസ്സുകളും ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം അത് ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ ദൃശ്യപരത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഉപഭോക്താക്കളുമായി കൂടുതൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈലുകൾ സൗജന്യമാണ്, സൃഷ്ടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ പേര്, വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ, പ്രവർത്തന സമയം, വെബ്‌സൈറ്റ്, ഫോട്ടോകൾ, അവലോകനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കാണാൻ ലഭ്യമാക്കും.

ഗൂഗിൾ മാപ്പുകളിലും തിരയൽ ഫലങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ദിശകൾ ലഭിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകനങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാനും ഉപഭോക്താക്കളുമായി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നടത്താനും ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് ഉപയോഗിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മൂല്യവത്തായ ഉപകരണമാണ് ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ്, അതിനാൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

#1f1f1f; inset: auto; clear: none; clip: auto; color: ; columns: auto; contain: none; container: none; content: normal; cursor: auto; cx: 0px; cy: 0px; d: none; direction: ltr; display: block; fill: ; filter: none; flex: 0 1 auto; float: none; font: 700 16px / 24px 'Google Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif; gap: normal; hyphens: manual; isolation: auto; margin: 0px 0px 16px; marker: none; mask: none; offset: normal; opacity: 1; order: 0; orphans: 2; outline: none 0px; overlay: none; padding: 0px; page: auto; perspective: none; position: static; quotes: auto; r: 0px; resize: none; rotate: none; rx: auto; ry: auto; scale: none; speak: normal; stroke: none; transform: none; transition: all 0s ease 0s; translate: none; visibility: visible; widows: 2; x: 0px; y: 0px; zoom: 1;" data-sourcepos="1:1-1:81">ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ വളർത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് താഴെ വിവരിക്കുന്നു:

ദൃശ്യപരത വർദ്ധിപ്പിക്കുക:

 • ഗൂഗിൾ മാപ്പുകളിലും തിരയൽ ഫലങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും.
 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ പേര്, വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ, പ്രവർത്തന സമയം, വെബ്‌സൈറ്റ്, ഫോട്ടോകൾ, അവലോകനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കാണാൻ ലഭ്യമാക്കും.
 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെക്കുറിച്ച് തിരയുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ദിശകൾ ലഭിക്കാനും ഇത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഇടപെടുക:

 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകനങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാനും ഉപഭോക്താക്കളുമായി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നടത്താനും ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് ഉപയോഗിക്കാം.
 • ഇത് ഉപഭോക്താക്കളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള നെഗറ്റീവ് അവലോകനങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി സംരക്ഷിക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ട്രാഫിക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക:

 • നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ഉപഭോക്താക്കളെ നയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താം.
 • ഇത് നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് ട്രാഫിക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിൽപ്പന നേടാനും സഹായിക്കും.
 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ സജീവമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയും തിരയൽ ഫലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന റാങ്കിംഗ് നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുക:

 • ഒരു സജീവമായ ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ ഉള്ള ബിസിനസ്സുകൾ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
 • ഇത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിൽപ്പനയും വിശ്വസ്തതയും നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകനങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത നിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

വിശകലനം നേടുക:

 • നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രകടനം ട്രാക്കുചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
 • നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിനെ എത്രപേർ കാണുന്നു, എത്രപേർ നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, എത്രപേർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ വളർച്ച ട്രാക്കുചെയ്യാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

സൗജന്യമാണ്:

 • ഒരു ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സൗജന്യമാണ്, ഇത് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകൾക്കും താങ്ങാനാവുന്ന ഒരു മൂല്യവത്തായ ഉപകരണമാക്കുന്നു.
 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ ഓൺലൈൻ ദൃശ്യപരത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്:

 • ഒരു ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും എളുപ്പമാണ്.
 • നിങ്ങൾക്ക് ടെംപ്ലേറ്റുകളും ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെ നിയമിക്കാം.

സമയം ലാഭിക്കുക:

 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഇടപഴകുന്നതിനും ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമയം ലാഭിക്കും.
 • നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാം.

മൊത്തത്തിൽ, ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകൾക്കും വിലപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ദൃശ്യപരത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ വളർത്താനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ ഇന്ന് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ഉള്ളടക്കം

ടാഗുകൾ