സബ് ഓര്‍ബിറ്റല്‍ ഭൂമിയില്‍ എവിടേക്കും രണ്ടു മണിക്കൂറില്‍ യാത്ര

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലുടനീളം, ഗതാഗതം മനുഷ്യരാശിയുടെ വികസനത്തിന് ഒരു പ്രധാന പ്രേരണയായിരുന്നു. പുതിയ ഗതാഗത സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വികസനം, ലോകത്തെ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള യാത്രയുടെ സമയം ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്.

ഈ വെല്ലുവിളി മറികടക്കാൻ, സൂപ്പർസോണിക് വിമാനങ്ങൾ, എയർകാറുകൾ, ഹൈപ്പർലൂപ്പ് തുടങ്ങിയ പുതിയ ഗതാഗത സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്‌ളൈറ്റുകളാണ്.

സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്‌ളൈറ്റുകൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ഉപഗ്രഹ പാതയിൽ നിന്ന് താഴെ, ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിമാനങ്ങളാണ്. ഈ വിമാനങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണബലത്തെ മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഭൂമിയെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലെയല്ല.

സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്‌ളൈറ്റുകൾക്ക് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ലോകത്തെവിടെയും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്കുള്ള യാത്ര സൂപ്പർസോണിക് വിമാനത്തിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറും 30 മിനിറ്റും ആണ്. എന്നാൽ, സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്‌ളൈറ്റിൽ ഈ യാത്ര ഒരു മണിക്കൂറിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.

സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്‌ളൈറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും വികസനത്തിലാണ്, എന്നാൽ നിരവധി കമ്പനികൾ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. നാസയും ഈ മേഖലയിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്‌ളൈറ്റുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള യാത്രയുടെ സമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും. ഇത് വ്യവസായം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിനോദസഞ്ചാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്‌ളൈറ്റുകളുടെ സാധ്യമായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും

സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്‌ളൈറ്റുകൾക്ക് നിരവധി സാധ്യമായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് ഇവയാണ്:

  • ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള യാത്രയുടെ സമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്കുള്ള യാത്ര സൂപ്പർസോണിക് വിമാനത്തിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറും 30 മിനിറ്റും ആണ്. എന്നാൽ, സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്‌ളൈറ്റിൽ ഈ യാത്ര ഒരു മണിക്കൂറിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഇത് വ്യവസായം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിനോദസഞ്ചാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
  • പുതിയ വിപണന അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്‌ളൈറ്റുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അനുവദിക്കും. ഇത് പുതിയ വിപണന അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കമ്പനിക്ക് അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേഗത്തിലും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും.
  • ഗവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനും പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്‌ളൈറ്റുകൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്കും പുതിയ ഗവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനും പുതിയ അവസരങ്ങൾ നൽകും. ഉദാഹരണത്തിന്, അവർ ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്കോ ​​പുതിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കാം.

എന്നിരുന്നാലും, സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്‌ളൈറ്റുകൾക്ക് ചില സാധ്യമായ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് ഇവയാണ്:

  • വലിയ ചെലവ്. സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്‌ളൈറ്റുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം ചെലവ് വരും. ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് ഈ സേവനം താങ്ങാനാകാത്തതാക്കും.
  • സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ. സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്‌ളൈറ്റുകൾ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ, അവ സുരക്ഷിതമാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉണ്ട്.
  • പരിസ്ഥിതി ആഘാതം. സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്‌ളൈറ്റുകൾ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആശങ്കകൾ ഉണ്ട്.

സബ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്‌ളൈറ്റുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമോ എന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികസനം ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് കാരണമാകും.


0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ഉള്ളടക്കം

ടാഗുകൾ