ക്യാമറ, മൊബൈൽ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം കയറാതെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്?

വെള്ളത്തിനടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ

വെള്ളത്തിനടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നത്, വെള്ളത്തിന്റെ മർദ്ദം, താപനില, രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ്. ഇവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

വെള്ളത്തിനടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വെള്ളം കയറാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ, അവയുടെ ഉപരിതലം വെള്ളം കടക്കാത്ത രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇതിനായി, ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപരിതലം സീലാൻറ് ഉപയോഗിച്ച് മൂടുന്നു. സീലാൻറ് എന്നത് ഒരു ജലനിരോധിത ദ്രാവകമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ആകാം.

വെള്ളത്തിനടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ സീലാൻസിംഗ് രീതികൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടായി തിരിക്കാം.

മെക്കാനിക്കൽ സീലാൻസ്

ഈ രീതിയിൽ, ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപരിതലം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിച്ച്, അവ തമ്മിൽ ഒരു ജലനിരോധിത അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കാമറയുടെ ക്യാമറ ബോഡിയും ലെൻസ് ഘടകങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു ജലനിരോധിത ഓ-റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഓ-റിംഗ് എന്നത് ഒരു റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റിംഗാണ്. ഇത് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപരിതലങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഓ-റിംഗ് അവ തമ്മിലുള്ള വിടവിൽ ഇറങ്ങുകയും വെള്ളം കടക്കാതെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

മെക്കാനിക്കൽ സീലാൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സാധാരണയായി താഴ്ന്ന മർദ്ദവും താപനിലയും ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും താപനിലയിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായ മെക്കാനിക്കൽ സീലാൻസ് ആവശ്യമാണ്.

കെമിക്കൽ സീലാൻസ്

ഈ രീതിയിൽ, ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക രാസപദാർത്ഥം പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഈ രാസപദാർത്ഥം വെള്ളവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു ജലനിരോധിത പാളി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ക്രോമേറ്റ് ഫിലിം പ്രയോഗിക്കുന്നു.

ക്രോമേറ്റ് ഫിലിം എന്നത് ഒരു പാളിയായ ക്രോമേറ്റ് ലായനിയാണ്. ഇത് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വരയ്ക്കപ്പെടുന്നു. വെള്ളം കയറുമ്പോൾ, ക്രോമേറ്റ് ലായനി വെള്ളവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു കട്ടിയുള്ള പാളി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പാളി വെള്ളം കടക്കാതെ തടയുന്നു.

കെമിക്കൽ സീലാൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സാധാരണയായി ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും താപനിലയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപരിതലം പൂർണ്ണമായും മൂടാൻ കഴിയും.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ഉള്ളടക്കം

ടാഗുകൾ